Datalent Team

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

Datalent Team เป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้การกำกับดูแลโดย กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

Datalent Team มีพันธกิจในการสร้างทักษะการเป็นพลเมืองข้อมูล (Data Citizenship) ให้กับบุคคลทั่วไป โดยทำการจัดฝึกอบรม วิจัย และให้คำปรึกษา

จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการสร้างมูลค่าให้กับข้อมูลด้วยกระบวนการทาง Data Science โดยสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้ว่าเป็นการใช้งานโปรแกรมที่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไป (ไม่ต้องเขียนโค้ด) ด้วยโปรแกรม Rapid Miner หรือผู้เรียนที่ต้องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลด้วยแดชบอร์ดด้วยโปรแกรมด้าน Business Intelligence โดยสามารถเลือกโปรแกรม Tableau / PowerBI / Looker (Google Data) Studio

จัดฝึกอบรมกลุ่มย่อยเพื่อปูพื้นฐานสำหรับน้องนักเรียนประถมปลายจนถึงมัธยม โดยใช้โปรแกรม Scratch เพื่อสร้างการคิดเชิงระบบ (สำหรับเด็กประถม) และ สอนใช้ Python เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (สำหรับเด็กมัธยม) โดยน้องๆสามารถใช้เวลาช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ในการเรียนได้

จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และประเมินองค์กรด้าน Data Governance โดยอ้างอิงกรอบ DAMA และมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ DGA ตั้งแต่การจัดทำนโยบาย การวางกรอบการทำงาน วางแผนการดำเนินงาน การประเมินตามกรอบของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/สากล ความเชื่อมโยงกับ PDPA, คุณภาพข้อมูล, และบัญชีข้อมูล ไปจนถึงการสื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ

จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และประเมินองค์กรด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) การจัดทำนโยบาย สัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร การประเมินองค์กร และการสร้างความตระหนักรู้ในบุคลากรทุกระดับ และเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง เช่น 27701 29101 29184

จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และประเมินองค์กรด้าน Data Quality Management โดยอ้างอิงตามกรอบ ISO 8000 และมิติการประเมินของ DAMA สามารถปรับแต่งเนื้อหาได้ว่าให้เป็นสำหรับ Management / Data Steward / Data Engineer

ข้อมูลก็เหมือนกับวัตถุดิบในการทำอาหาร หากเรามีการบริหารจัดการและดูแลวัตถุดิบให้ดี เราก็จะสามารถนำวัตถุดิบมารังสรรค์อาหารที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ให้กับเราได้

คอร์สอบรม

 • 25 Apr 2024

  Data Management Foundations รุ่นที่ 6

  Data Management Foundations หลักการและเหตุผล หลักสูตรระยะสั้น Data Management Foundation ต้องการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของระบบนิเวศน์ของการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ที่คนที่ทำงานด้านข้อมูลควรต้องทราบเพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านข้อมูล (Data Compliance)…
 • 25 Apr 2024

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 4

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 3 หลักการและเหตุผลหลักสูตร ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ มีความหลากหลาย และมีจำนวนมาก องค์กรต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม หรืองานวิจัยได้อย่างมีคุณค่า นอกจากการนำข้อมูลมาต่อยอดด้วยกระบวนการทาง data Science แล้ว คุณภาพข้อมูล (Data Quality)…
 • 28 Apr 2024

  Python for Image and Video Analytics with Deep Learning รุ่นที่ 12

  Python for Image and Video Analytics with Deep Learning รุ่นที่ 11 หลักการและเหตุผล โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการทำระบบการเรียนรู้เชิงลึกของปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ด้วยภาพและวิดีโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของ Data Scientist เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถรู้จำวัตถุต่างๆ ในหลักสูตรนี้ได้จัดให้มีการเรียนรู้หลักการและกระบวนการทำงานการเรียนรู้เชิงลึก ผ่านเครื่องมือ Google…

Upcoming events

 • 25 Apr 2024

  Data Management Foundations รุ่นที่ 6

  Data Management Foundations หลักการและเหตุผล หลักสูตรระยะสั้น Data Management Foundation ต้องการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของระบบนิเวศน์ของการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ที่คนที่ทำงานด้านข้อมูลควรต้องทราบเพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านข้อมูล (Data Compliance)…
 • 25 Apr 2024

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 4

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 3 หลักการและเหตุผลหลักสูตร ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ มีความหลากหลาย และมีจำนวนมาก องค์กรต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม หรืองานวิจัยได้อย่างมีคุณค่า นอกจากการนำข้อมูลมาต่อยอดด้วยกระบวนการทาง data Science แล้ว คุณภาพข้อมูล (Data Quality)…
 • 28 Apr 2024

  Python for Image and Video Analytics with Deep Learning รุ่นที่ 12

  Python for Image and Video Analytics with Deep Learning รุ่นที่ 11 หลักการและเหตุผล โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการทำระบบการเรียนรู้เชิงลึกของปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ด้วยภาพและวิดีโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของ Data Scientist เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถรู้จำวัตถุต่างๆ ในหลักสูตรนี้ได้จัดให้มีการเรียนรู้หลักการและกระบวนการทำงานการเรียนรู้เชิงลึก ผ่านเครื่องมือ Google…

Datalent Team Training Gallery

We are Datalent Team

พวกเรา คือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล
Datalent Team เป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้การกำกับดูแลโดย กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มีพันธกิจในการสร้างทักษะการเป็นพลเมืองข้อมูล (Data Citizenship) ให้กับบุคคลทั่วไป โดยทำการจัดฝึกอบรม วิจัย และให้คำปรึกษาด้านข้อมูลเป็นหลัก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ITM Data Day 2023

Datalent Team โดย กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
Data Science with Python for Students
Data Governance and Data Management Assessment by DCAM v2 Framework
งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร KX Knowledge Xchange @bts วงเวียนใหญ่