Data Governance มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร ?

              ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกในยุคปัจจุบันทำให้ข้อมูลเป็นสินทรัพย์สำคัญขององค์กร ฉะนั้น Data Governance จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ การสร้างนวัตกรรม การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน  และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการวางรากฐาน Data Governance  3 กระบวนการ ได้แก่

  1. กำหนดนโยบายดูแลข้อมูล (Data Policy) โดยคำนึงถึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดตั้งทีมธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Team) ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ทีมบริกรข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล
  3. วางกระบวนการจัดการข้อมูล (Process) เริ่มที่การทำสถาปัตยกรรมข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการเก็บข้อมูลส่วนกลางเพื่อใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

องค์กรไหนที่มีการวางรากฐานในการทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ที่ดีจะสามารถทำให้องค์กรมีข้อมูลที่ถูกต้องได้มาตรฐาน พร้อมใช้งาน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยมีหลายองค์กรทั้งในภาครัฐภาคธุรกิจที่นำ Data governance มาใช้จนเกิดผลสำเร็จ เช่น

  • Netflix :  ได้มีการพัฒนา Netflix Data Platform โดยมีการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการตั้งแต่การสร้าง จัดเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูล ทำให้ทีมงานสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลที่พร้อมใช้งาน มีคุณภาพ และปลอดภัย เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ พัฒนาระบบแนะนำเนื้อหาที่ตรงใจกับผู้ใช้งาน
  • American Express : ผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ ได้ขึ้นทะเบียนและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด ผ่าน Enterprise Data Platform เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
  • Walmart : บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ ได้มีการจัดตั้งทีม Data Governance Council และทีม Data Stewardship ส่งผลให้เกิดการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดการซัพพลายเชน ลดของเสีย และวิเคราะห์แนวโน้มผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

เห็นไหมคะว่า Data Governance มีประโยชน์ต่อองค์กรมากมาย หากองค์กรของท่านยังไม่ได้วางรากฐาน Data Governance ไว้ ขอแนะนำว่าสามารถเริ่มต้นวางรากฐาน Data Governance ไว้ได้เลย เพราะ Data Governance จะช่วยให้องค์กรของท่านก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

จัดทำโดย

นางสาววิมลรัตน์ ศรีโยหะ