หลักสูตร IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนหลักสูตรภายใต้โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รายวิชา EGITM534: Data Governance and Data architecture

รายวิชาเลือก EGIT534: Data Governance and Data Architecture 

การกำกับดูแลข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล 

ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (sotarat.tha@mahidol.ac.th)

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนจะได้รับทราบและสามารถประยุกต์ใช้หลักการของการกำกับดูแลข้อมูล หรือธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การดำเนินงาน การสร้างกรอบการทำงาน มาตรฐานสากล องค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูล และปัจจัยสู่ความสำเร็จ รวมไปถึงองค์ประกอบที่สำคัญต่าง ๆ เช่นคุณภาพข้อมูล การจัดการข้อมูลหลัก การจัดทำชุดคำอธิบายข้อมูล ไปจนถึงการบริหารงานองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เนื้อหาในการเรียนร้อยละ 80 อ้างอิงตาม Data Management Body of Knowledge (DMBOK) Version 2 และมีเนื้อหาในการประเมินระดับสถานะการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Data Management Capability Assessment Model (DCAM V2) โดยเมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรจะสามารถต่อยอดในการสอบ CDMP (Certified Data Management Professional) ได้

วัน-เวลาในการสอน

19 ส.ค. – 3 ธ.ค. 2566 ทุกวันเสาร์ 09.00-12.00 น.

ตารางการเรียน

Week Date Topic Assignment
1 19 Aug 23 Data Management and Data Governance Principles
2 26 Aug 23 Thailand Digital & Data Governance Standard

  • Thailand Data Governance Framework
  • Thailand Digital Standards
Report#1 – Announcement
3 9 Sep 23 Data Handling Ethics
Data Privacy & *Data Protection Law (PDPA)
4 16 Sep 23 Data Governance
5 23 Sep 23 Organizational Roles Expectation and Operating Models
6 30 Sep 23 Data Governance Framework Report#1 – Due Date
4 7 Oct 23 Data Quality Management
8 14 Oct 23 Data Quality Standard (ISO 8000 Series) Report#2 – Announcement
9 21 Oct 23 Metadata Management
10 28 Oct 23 Reference data and Master Data Management
11 4 Nov 23 Data Architecture and Modeling
Data Storage and Operations
Report#2 – Due Date
12 11 Nov 23 Data Security
Data Integration & Interoperability
Document & Content Management
Report#3 – Announcement
13 18 Nov 23 Data Warehouse and Business Intelligence
Big Data and Data Science
14 25 Nov 23 Data Management Maturity Models and Change Management
15 2 Dec 23 Data Management Capability Assessment Model (DCAM V2) Report#3 – Due Date
1

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (Certified CDMP & DCAM V2)

อาจารย์ประจำหลักสูตร IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการฝึกอบรม Datalent Team

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Data Governance ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ดูประวัติได้ที่ https://itm.eg.mahidol.ac.th/personnel/sotarat-thammaboosadee/ หรือ https://cv.zotarat.cool