การประเมินระดับสถานการณ์บริหารจัดการข้อมูลในองค์กรด้วยกรอบการประเมิน DCAM V2.2

Datalent Team โดยกลุ่มสาขาวิชา ITM คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของ EDM Council ผู้จัดทำกรอบการประเมิน The Data Management Capability Assessment Model© (DCAM) (https://edmcouncil.org/page/exploringdcam) และมี ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี ได้รับการรับรอง DCAM Certified V2 ซึ่งมีสมรรถนะในการตรวจประเมินองค์กรตามกรอบ DCAM

บริการการตรวจประเมินของ Datalent Team ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกรอบ DCAM V2 นี้ จะทำให้องค์กรทราบว่าสถานะขององค์กรด้านการบริหารจัดการข้อมูลอยู่ในระดับใด และต้องพัฒนาหรือดำเนินการสิ่งใดเพื่อให้การทำงานด้านข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

กรอบการประเมินของ DCAM มีทั้งหมด 8 Components และมี Capability รวมถึง Sub-capability ที่แตกต่างกันในแต่ละ Components ดังนี้

 1. Data Strategy & Business Case
 2. Data Management Program & Funding
 3. Business & Data Architecture
 4. Data & Technology Architecture
 5. Data Quality Management
 6. Data Governance
 7. Data Control Environment
 8. Analytics Management

การประเมินแบ่งเป็น 2 แบบ

 1. High-level assessment เป็นการประเมินในระดับ Capabilities โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมคำถามการประเมิน 38 คำถาม โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 – 8 สัปดาห์
 2. Granular assessment เป็นการประเมินในระดับ Sub-capability โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงานที่ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้แบบสอบถาม และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมคำถามการประเมิน 136 คำถาม โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 8 – 12 สัปดาห์

สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากผลการประเมิน

 1. สถานะปัจจุบันด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงช่องว่างที่ควรปรับปรุง
 2. ความคาดหวังขององค์กรด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูล
 3. แผนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย รายละเอียดโครงการ ลำดับความสำคัญ รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน
สอบถามข้อมูล ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (Sotarat.tha@mahidol.ac.th)

FAQ (Frequently asked questions)

Datalent Team คือใคร

Datalent Team คือโครงการบริการวิชาการภายใต้สังกัดกลุ่มสาขาวิชา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.datalentteam.co/dcam

การประเมินนี้สามารถรับรองได้ EDM Council หรือไม่

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของ EDM Council ที่สามารถทำการตรวจประเมินองค์กรได้

DCAM คืออะไร

DCAM เป็นกรอบการประเมินองค์กรด้านการบริหารจัดการข้อมูล โดยได้รับความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจประเมินนี้เหมาะกับหน่วยงานแบบใด

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่มีแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) หรือ การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)

จำเป็นต้องมีการประเมินทุก Components หรือ ทุก Capabilities หรือไม่

จำเป็น เพราะกรอบ DCAM เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามในบางประเภทธุรกิจอาจจจะมีค่าน้ำหนักของการประเมินแต่ละมิติที่ต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบ Benchmark ของผลลัพธ์การประเมินขององค์กรกับผลลัพธ์ขององค์กรอื่นในธุรกิจเดียวกันได้

กระบวนการประเมินเป็นอย่างไร

เริ่มจากการจัดประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงาน กำหนด Stakeholder ที่จะดำเนินการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ ศึกษาเอกสาร และศึกษาการทำงานของระบบ

ผลลัพธ์ของการประเมินคืออะไร

สถานะปัจจุบันด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงช่องว่างที่ควรปรับปรุง