หลักการและเหตุผล

ในยุคที่องค์กรต่างๆจะก้าวเข้าสู่ยุคการเป็น Data-driven Organization การลงทุนกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวโดนขาดกรอบการกำกับดูแลอาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงและความสูญเสียได้หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงได้เห็นภาพรวมของกรอบการทำงานและมาตรฐานในการจัดการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในหรือภายนอกองค์กร ภายใต้กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคคลากรทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลข้อมูล
  2. สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้วยข้อมูล
  3. พัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูลของบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล และการจัดการกำกับดูแลข้อมูล

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • คนที่กำลังเริ่มพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บุคคลที่สนใจกระบวนการด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและธรรมาภิบาลข้อมูล

 

ความรู้พื้นฐาน

ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน

กำหนดการ

วันที่ เวลา หัวข้อ

วันที่ 1

 

9.00 – 12.00

Data Governance Fundamentals

 • Data Management Functions
 • The Data LifecycleBusiness Drivers
 • Data Management Functions
 • Related Standards

Data Governance Framework

 • Building Data Governance Framework
 • Components of Data Governance Framework

Data Management Maturity Model

Data Governance Organization

Operating Model

Core Data Governance Roles

13.00 – 16.00

Data Stewardship

 • Common stewardship activities5 Models of Data Stewardship

DG Activities

 • Define Data Governance for the Organization
 • Perform Readiness Assessment
 • Perform Discovery and Business Alignment
 • Develop Organizational Touch Points
 • Develop Data Governance Strategy

Define the DG Operating Framework

 • Develop Goals, Principles, and Policies
 • Underwrite Data Management Projects
 • Engage Change Management
 • Engage in Issue Management
 • Assess Regulatory Compliance Requirements

Implement Data Governance

 • Sponsor Data Standards and Procedures
 • Develop a Business Glossary
 • Coordinate with Architecture Groups
 • Sponsor Data Asset Valuation

Embed Data Governance

 • What to tell / NOT to tell MANAGEMENT
 • Thailand Data Governance Framework
 • Case Studies