Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผลหลักสูตร

ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ มีความหลากหลาย และมีจำนวนมาก องค์กรต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม หรืองานวิจัยได้อย่างมีคุณค่า นอกจากการนำข้อมูลมาต่อยอดด้วยกระบวนการทาง data Science แล้ว คุณภาพข้อมูล (Data Quality) ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานข้อมูลในองค์กร

หลักสูตรระยะสั้น Data Quality Management Essentials จะปูพื้นฐานเรื่องการจัดการคุณภาพข้อมูล ความเชื่อมโยงกับ Data Governance มิติคุณภาพข้อมูล และมาตรฐานสากลด้านคุณภาพข้อมูล ได้แก่

 • ISO 8000-8 Information and data quality: Concepts and measuring
 • ISO 8000-61 Data quality management: Process reference model
 • ISO 8000-62 Data quality management: Organizational process maturity assessment
 • ISO 8000-63 Data quality management: Process measurement
 • ISO 8000-65 Data quality management: Process measurement questionnaire
 • ISO 8000-81 Data quality assessment: Profiling
 • ISO 8000-150 Data quality management: Roles and responsibilities

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจหลักการ Data Quality Management และความสัมพันธ์กับ Data Governance
  2. เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล
  3. เข้าใจการประเมินระดับสถานการณ์จัดการคุณภาพข้อมูลในองค์กร
  4. เข้าใจหลักการประเมินกระบวนการด้านคุณภาพข้อมูล
  5. เข้าใจหลักการทำโปรไฟล์ของข้อมูล
  6. เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพข้อมูล

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • คนที่กำลังเริ่มพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บุคคลที่สนใจกระบวนการด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและการสร้างคุณภาพข้อมูล

ความรู้พื้นฐาน

 • ความรู้เบื้องต้นด้าน Data Management หรือเคยเรียนวิชา Data Management Foundations หรือ Data Governance for Business Leaders

กำหนดการ

วันที่ เวลา หัวข้อ

วันที่ 1

 

9.00 – 12.00

 • Module 1: Concepts and measuring of data quality (ISO 8000-8)
 • – Information and data quality
 • – Syntactic quality
 • – Semantic quality
 • – Pragmatic quality
 • – Conformance
 • – Activity model for measuring information and data quality
 • Module 2: Data quality management: Process reference model (ISO 8000-61)
 • – The data quality management process
 • – Data quality planning
 • – Data quality control
 • – Data quality assurance
 • – Data quality improvement
 • – Data-related support process
 • – Resource provision process
 • – Relationship between data quality management and data governance
 • – Implementation requirements
 • Module 3: Data quality management: Organizational process maturity assessment (ISO 8000-62)
 • – Purpose of organizational process maturity levels
 • – Process capability levels and process attributes
 • – Rating process attributes and process capability
 • – Scale of organizational data quality management maturity
 • – Deriving organizational process maturity level rating from process profiles
 • – Assessment activities
 • – Roles, responsibilities and competence
 • Module 4: Process measurement (ISO 8000-63)
 • – Inspection plans
 • – Particular process assessment models
 • – Measurement stacks for data quality management
 • Module 5: Process measurement questionnaire (ISO 8000-65)
 • – Questionnaire overview
 • – Questions for Data quality planning
 • – Questions for Data quality control
 • – Questions for Data quality assurance
 • – Questions for Data quality improvement
 • – Questions for Data related support
 • – Measurement scale and weighting of the questions
 • – Visualizing the results
 • Module 6: Profiling (ISO 8000-81)
 • – Data profiling process
 • – Structure analysis
 • – Column analysis
 • – Relationship analysis
 • – Constraints of value domain
 • – Dependency

13.00 – 16.00

 • Module 7: Roles and responsibilities (ISO 8000-150)
 • – A framework of role levels and responsibility groups for data quality management
 • – A functional model of roles and responsibilities
 • – Comparison with processes specified by ISO 8000-61