หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความสำหรับในทุกองค์กร ทุกองค์กรนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการ หรือดำเนินการงานต่างๆ รวมไปถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้องค์กรเกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและมุ่งสู่ความเป็นไทยแลนด์ 4.0 และให้เกิดการทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นข้อมูลจึงเปรียบเหมือนอาวุธสำคัญที่ใช้ในการขับเครื่ององค์กรให้ประสบความสำเร็จ ฐานข้อมูล คือการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งนี้การนำข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นไปทำการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการช่วยตัดสินใจก็ยังมีส่วนช่วยในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หลักสูตร SQL for Data Analysis with Relational Database นี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการข้างต้นอำนวยการสอนโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ประจำหลักสูตร IT Management จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคคลากรทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  2. สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้วยข้อมูล
  3. พัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูลของบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • คนที่กำลังเริ่มพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บุคคลที่สนใจกระบวนการด้านข้อมูลและการนำข้อมูลที่มีรูปแบบเป็นโครงสร้างมาใช้งาน

ความรู้พื้นฐาน

ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน

 

กำหนดการ

วันที่ เวลา หัวข้อ

วันที่ 1

 

9.00 – 12.00

 • Relational Databases
  • การออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
  • Entity-Relationship (ER) Diagram
  • Normalization
 • Introduction to MySQL
 • MySQLWorkBench
 • Working with databases
 • Working with tables
 • Basic Structured Query Language (SQL)
  • DDL (Data Definition Language)
  • Create Table
  • Drop Table
  • Alter Table
  • DML (Data Manipulation Language)
  • Insert
  • Update
  • Delete

13.00 – 16.00

 • Basic Data Query Language
 • Filtering, Sorting, and Calculating Data with SQL
9.00 – 10.00
 • Subqueries and Joins in SQL
 • Filtering Data with advance conditions

10.00 – 12.00

 • SQL functions

วันที่ 2

13.00 – 14.00
 • SQL functions (Cont.)
14.00 – 15.00
 • Workshop on Basic Data Querying

15.00 – 16.00

 • Workshop on Basic Data Querying (Cont.)