Datalent Team

Datalent Team เป็นทีมบริการวิชาการทีรับทำการวิจัย ฝึกอบรม และประเมินราย รวมไปถึงสรรสร้างบุคลากรให้มีพรสวรรค์ทางข้อมูล ทั้งภาครัฐละเอกชน โดยทีมวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านข้อมูล.

Teaching Assistant Team

ทีมผู้ช่วยวิทยากร