• 22 Sep 2024

  Data Governance for Business Leaders รุ่นที่ 12

  Data Governance for Business Leaders รุ่นที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา 4,990 บาท ลงทะเบียนก่อน 14…
 • 27 Oct 2024

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 4

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 4 หลักการและเหตุผลหลักสูตร ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ มีความหลากหลาย และมีจำนวนมาก องค์กรต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม หรืองานวิจัยได้อย่างมีคุณค่า นอกจากการนำข้อมูลมาต่อยอดด้วยกระบวนการทาง data Science แล้ว คุณภาพข้อมูล (Data Quality)…
 • 10 Nov 2024

  Data Management Maturity Assessment รุ่นที่ 1

  Data Management Maturity Assessment รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 และ 17 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา 6,990 บาท…