ทำไมต้องทำ Data Governance?

หลาย ๆ องค์กรอาจสงสัยว่าทำไมองค์กรของเราจึงต้องให้ความสำคัญกับการทำธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance นั่นเป็นเพราะว่าการทำ Data Governance ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย : การทำ Data Governance ช่วยให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งกำหนดให้มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามหลักจริยธรรม
  2. สร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ออกจากองค์กรไปสู่สาธารณะ : เมื่อองค์กรมีการทำ Data Governance ที่ดี จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ออกจากองค์กรไปสู่สาธารณะ ทั้งในแง่ของความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ได้
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร : การทำ Data Governance ช่วยให้มีการจัดการข้อมูลอย่างมีระบบและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ทำให้สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ช่วยลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดในการทำงาน และถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
  4. ใช้ข้อมูลทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ : การทำ Data Governance ช่วยให้มีการแบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  5. สร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม : การทำ Data Governance ช่วยสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการข้อมูล และมีการทำงานร่วมกันในหลาย ๆ ภาคส่วน

 

Datalent Team เป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้การกำกับดูแลโดย กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีพันธกิจในการสร้างทักษะการเป็นพลเมืองข้อมูล (Data Citizenship) ให้กับบุคคลทั่วไป โดยทำการจัดฝึกอบรม วิจัย และให้คำปรึกษาด้านข้อมูล
จัดทำโดย
นางสาว วิมลรัตน์ ศรีโยหะ

#DatalentTeam#ITMMahidol#EGMU#DataGovernance