หลักสูตร IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนหลักสูตรภายใต้โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รายวิชา EGIT521: Data Governance and Enterprise Data Management
การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร

รายวิชาเลือก EGIT521: Data Governance and Enterprise Data Management
การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร

ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (sotarat.tha@mahidol.ac.th)

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนจะได้รับทราบและสามารถประยุกต์ใช้หลักการของการกำกับดูแลข้อมูล หรือธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การดำเนินงาน การสร้างกรอบการทำงาน มาตรฐานสากล องค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูล และปัจจัยสู่ความสำเร็จ รวมไปถึงองค์ประกอบที่สำคัญต่าง ๆ เช่นคุณภาพข้อมูล การจัดการข้อมูลหลัก การจัดทำชุดคำอธิบายข้อมูล ไปจนถึงการบริหารงานองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เนื้อหาส่วนใหญ่อ้างอิงตาม Data Management Body of Knowledge (DMBOK) Version 2 โดยเมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรจะสามารถต่อยอดในการสอบ CDMP (Certified Data Management Professional) ได้ รวมถึงมีเนื้อหามาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับ Data Governance, Data Quality Management และ Artificial Intelligence Governance รวมถึงมีเนื้อหาในการประเมินระดับสถานะการบริหารจัดการข้อมูลด้วยกรอบ Data Management Capability Assessment Model (DCAM V2)

วัน-เวลาในการสอน

17 ส.ค. – 30 พ.ย. 2567 ทุกวันเสาร์ 09.00-12.00 น.

ตารางการเรียน

Week Date Topic Assignment
1 17 Aug 24 On-site Data Management and Data Governance Principles  
2 24 Aug 24 On-site Data Handling Ethics

Data Privacy & Data Protection Law (PDPA)

3 31 Sep 24 On-site Data Governance and Data Governance Framework

No class

4 14 Sep 24 On-site Organizational Roles Expectation and Operating Models
5 21 Sep 24 On-site ISO/IEC 38505 (Governance of Data)

–     ISO/IEC 38505-1:2017 (Application of ISO/IEC 38500 to the governance of data)

–     ISO/IEC TR 38505-2:2018 (Implications of ISO/IEC 38505-1 for data management)

–     ISO/IEC TS 38505-3:2021 (Guidelines for data classification)

6 28 Sep 24 On-site มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล

–     กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: แนวปฏิบัติ

–     แนวทางจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

–     แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ

–     ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล

–     หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

–     หลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ

Report#1 – Announcement

 

7 5 Oct 24 Online Data Management Maturity Models and Change Management

Data Management Capability Assessment Model (DCAM V2)

8 12 Oct 24 Online Data Quality Management
9 19 Oct 24 Online ISO 8000 Data Quality Management and Assessment

–     ISO 8000-61:2016 Process reference model

–     ISO 8000-62:2018 Organizational process maturity assessment: Application of standards relating to process assessment

–     ISO 8000-63:2019 Process measurement

–     ISO 8000-63:2020 Process measurement questionnaire

–     ISO 8000-81:2021 Profiling

–     ISO 8000-82:2022 Creating data rules

–     ISO 8000-150:2022 Roles and responsibilities

Report#1 – Due Date
10 26 Oct 24 Online Metadata Management Report#2 – Announcement
11 2 Nov 24 On-site Reference data and Master Data Management
12 9 Nov 24 On-site Data Architecture and Modeling

Data Storage and Operations

13 16 Nov 24 On-site Data Security

Data Integration & Interoperability

Document & Content Management

14 23 Nov 24 On-site Data Warehouse and Business Intelligence

Big Data and Data Science

Report#2 – Due Date

Exam-Announcement

15 30 Nov 24 On-site AI Management System and AI Governance

–     ISO/IEC 42001:2023 Artificial intelligence Management system

–     ISO/IEC 5338:2023 AI system life cycle processes

–     ISO/IEC 23894:2023 Guidance on AI risk management

–     ISO/IEC 38507:2022 Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations

1

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (Certified CDMP & DCAM V2)

อาจารย์ประจำหลักสูตร IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ 4 (ด้านสุขภาพและการศึกษาวิจัยหรือสถิติ) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวหน้าโครงการฝึกอบรม Datalent Team

ผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผ่านหลักเกณฑ์สคส.
วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Data Governance ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ดูประวัติได้ที่ https://itm.eg.mahidol.ac.th/personnel/sotarat-thammaboosadee/ หรือ https://cv.zotarat.cool