ทำความรู้จักกับ “Data Engineer และ Data Scientist ” สองอาชีพสำคัญในสายงาน Data โดยทั้งสองอาชีพนี้ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล และใช้ประโยชน์ของข้อมูลไปพัฒนาองค์กรธุรกิจ แม้ว่าสองอาชีพนี้อาจดูเหมือนว่าคล้ายคลึงกัน แต่ความจริงแล้วการทำงานของสองอาชีพนี้แตกต่างกันอยู่บางประการ โดยที่

Data Engineer หรือวิศวกรข้อมูลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ : เช่น ฐานข้อมูล, เซ็นเซอร์, และโซเชียลมีเดีย
 • จัดการและจัดระเบียบข้อมูล : เพื่อให้ข้อมูลใช้งานได้ง่ายและเป็นระเบียบ
 • สร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล : เช่น คลังข้อมูล (Data Warehouse) 
 • พัฒนาเครื่องมือ : เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูล
 • ทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ : เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลใช้งานตรงตามความต้องการ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Data Engineer

 • ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ทักษะด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
 • ความชำนาญในภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Python, Java, และ SQL
 • ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานข้อมู
 • ทักษะการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิเคราะห์

Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รวบรวมและเตรียมข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล, เซ็นเซอร์, และสื่อสังคมออนไลน์ 
 • วิเคราะห์ข้อมูล: ใช้เทคนิคทางสถิติและการเครื่องมืออื่น ๆ ในการวิเคราะห์
 • สร้างแบบจำลอง: สร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต
 • สื่อสารข้อมูลเชิงลึก: สื่อสารผลการวิเคราะห์ให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้ใช้ธุรกิจ 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Data

 • ทักษะทางเทคนิค (การเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูล)
 • ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
 • ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Data Engineer และ Data Scientist จะมีหน้าที่หรือลักษณะงานที่แตกต่างกัน แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสายงานด้าน Data เป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการขององค์กรสูงและตอบสนองการทำงานในยุคดิจิทัล

จัดทำโดย

นางสาววิมลรัตน์ ศรีโยหะ